കാര്‍ബണ്‍ -ചില പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍


അറ്റോമിക നമ്പര്‍               - 6
മാസ് നമ്പര്‍                      - 12
ഇലക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസം      - 2,4
പീരിയഡ്                          - 2
ഗ്രൂപ്പ്‌                                 - 14
സംയോജകത                   - 4

കാര്‍ബണ്‍ കുടുംബം പ്രതീകം
കാര്‍ബണ്‍ C അലോഹം
സിലിക്കണ്‍ Si ഉപലോഹം
ജെര്‍മേനിയം Ge ഉപലോഹം
ടിന്‍ Sn ലോഹം
ലെഡ്‌ Pb ലോഹം

No comments:

Post a Comment