നൈട്രജന്‍ സൈക്കിള്‍


                                                                                അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജന്‍ എങ്ങനെ മണ്ണില്‍ എത്തുന്നു?  സസ്യങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ഈ നൈട്രജന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു ? ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജന്‍ തീര്‍ന്നു പോവാത്തത് എന്ത് കൊണ്ട് ?നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയുവാന്‍  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

No comments:

Post a Comment