പെട്രോളിയം ശുദ്ധീകരണം


അംശിക സ്വേദനം പെട്രോളിയത്തിന്‍റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.റിഫൈനറിയില്‍ നടക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നേരിട്ട് കാണുക സാധ്യമല്ല അതിനാല്‍ ഈ അനിമേഷന്‍ കാണുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാര്‍ഗം .
ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യൂ

No comments:

Post a Comment